پرورش گیاهان و آبزیان

لیست کلاس های کارگروه پرورش گیاهان و آبزیان مرکز آموزش تخصصی

1400/09/13

طراحی اجرا و نگه داری بام سبز و دیوار سبز (آنلاین)

اساتید جهاد تهران - عیسی عرفان

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

20:00 الی 22:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,000,000 تومان

1400/09/14

جلوه های بصری ویژه در طراحی منظر و فضای سبز (آنلاین)

اساتید جهاد تهران - عیسی عرفان

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه

ساعات جلسات:

20:00 الی 22:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان

1400/09/15

توليد صابون هاي گياهي به روش سرد با استفاده از منابع طبيعي

اساتید جهاد تهران - عیسی عرفان

روزهای برگزاری:

دوشنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

18:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 850,000 تومان