علوم پزشکی و پیراپزشکی

لیست کلاس های کارگروه علوم پزشکی و پیراپزشکی مرکز آموزش تخصصی

1400/09/29

سطح 1 طب ایرانی(حضوری و آنلاین)

صدیقه طالبی

روزهای برگزاری:

دوشنبه - پنج شنبه

ساعات جلسات:

15:00 الی 18:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان

1400/09/11

امدادگر اورژانس گروه 33

اساتید جهاد تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه - جمعه

ساعات جلسات:

شناور

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان

1400/09/25

مزاج شناسی مقدماتی

اساتید جهاد تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

15:00 الی 18:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 250,000 تومان

1400/09/26

دستیار کنار دندانپزشک -گروه 43

اساتید جهاد تهران

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 16:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,700,000 تومان

1400/09/24

تکنسین داروخانه -گروه 67

اساتید جهاد تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

15:00 الی 19:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,350,000 تومان