لیست کلاس های دسته بندی دستیار کنار دندانپزشک مرکز جهاد تهران

1400/08/27

دستیار کنار دندانپزشک گروه 42

اساتید جهاد تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه - جمعه

ساعات جلسات:

شناور

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,700,000 تومان