لیست کلاس های دسته بندی تکنسین داروخانه مرکز جهاد تهران

1400/08/03

تکنسین داروخانه (مقدماتی و پیشرفته)گروه 65

اساتید جهاد تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

15:00 الی 19:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,350,000 تومان