لیست کلاس های دسته بندی طراحی، اجرا و نگه داری بام سبز و دیوار سبز مرکز جهاد تهران

1400/08/15

طراحی اجرا و نگه داری بام سبز و دیوار سبز (آنلاین)

اساتید جهاد تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

20:00 الی 22:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,000,000 تومان