لیست کلاس های دسته بندی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت مرکز جهاد تهران

1400/08/04

اصول و مبانی اندازه گیری و صحه گذاری (M&V) طرح های انرژی (آنلاین)

اساتید گروه تخصصی مرکز بلوار کشاورز

روزهای برگزاری:

سه شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 21:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان