علوم پزشکی و پیراپزشکی

جهاد تهران

لیست کلاس های کارگروه علوم پزشکی و پیراپزشکی مرکز جهاد تهران

1400/07/29

امدادگر اورژانس گروه 32

امیر فراهانی - مجید بزرگی نژاد(کارشناس دوره)

روزهای برگزاری:

پنج شنبه - جمعه

ساعات جلسات:

شناور

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان

1400/07/30

دستیار کنار دندانپزشک-گروه 41-جمعه ها 8 الی 16

مهدی پور نوروز - مجید بزرگی نژاد(کارشناس دوره)

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 16:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,700,000 تومان

1400/08/03

تکنسین داروخانه (مقدماتی و پیشرفته)گروه 65

اساتید جهاد تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

15:00 الی 19:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,350,000 تومان

1400/08/27

دستیار کنار دندانپزشک گروه 42

اساتید جهاد تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه - جمعه

ساعات جلسات:

شناور

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,700,000 تومان

1400/08/24

سطح 1 طب ایرانی

صدیقه طالبی

روزهای برگزاری:

دوشنبه - پنج شنبه

ساعات جلسات:

15:00 الی 18:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان