لیست کلاس های دسته بندی ICDL2 (Word, Excel, Access, Power Point) مرکز کامپیوتر

1400/08/04

(ICDL٢) Word,Excel, Powerpoint,Access - يكشنبه-سه شنبه 14-9

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

09:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان

1400/08/01

(ICDL٢) Word,Excel, Powerpoint,Access- شنبه-دوشنبه-چهارشنبه 20-17

صلاح حاجی ابراهیمی

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان

1400/07/29

(ICDL٢) Word,Excel, Powerpoint,Access- پنجشنبه 20-14 و جمعه 14-8

مهدی شرفی

روزهای برگزاری:

پنج شنبه - جمعه

ساعات جلسات:

شناور

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان

1400/07/29

(ICDL٢) Word,Excel, Powerpoint,Access- پنجشنبه 14-8

فاطمه مقصودیان

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان