لیست کلاس های دسته بندی Web Design Pack مرکز کامپیوتر

1400/08/03

Web Design Pack دوشنبه 20-15

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعات جلسات:

15:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 2,880,000 تومان

1400/07/30

Web Design Pack- جمعه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 2,880,000 تومان