لیست کلاس های دسته بندی مبانی شبکه +Network مرکز کامپیوتر

1400/07/29

مبانی شبکه های کامپیوتری + NETWORK - پنج شنبه 20-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان