لیست کلاس های دسته بندی گرافیک کامپیوتری با Adobe ILLUSTRATOR مرکز کامپیوتر

1400/08/05

گرافیک کامپیوتری با Adobe ILLUSTRATOR- چهارشنبه 20-16

علیرضا وحیدی مطلق

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 800,000 تومان