لیست کلاس های دسته بندی جلوه های ویژه با نرم افزار After Effects (پیشرفته) مرکز کامپیوتر

1400/08/03

جلوه های ویژه با نرم افزار After Effects (پیشرفته)- دوشنبه- پنج شنبه 20-17

رضا رسولخانی

روزهای برگزاری:

دوشنبه - پنج شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,250,000 تومان