لیست کلاس های دسته بندی نرم افزار ارزیابی پروژه های اقتصادی با Comfar III مرکز کامپیوتر

1400/08/01

نرم افزار ارزیابی پروژه های اقتصادی با Comfar III- شنبه-دوشنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,300,000 تومان