لیست کلاس های دسته بندی نرم افزار Arc GIS (پیشرفته) مرکز کامپیوتر

1400/08/06

نرم افزار Arc GIS (پیشرفته)- پنج شنبه 14-8

پیمان بکتاش

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان