لیست کلاس های دسته بندی متره و برآورد و تنظيم صورت وضعيت (کار با نرم افزار) مرکز کامپیوتر

1400/08/06

متره و برآورد و تنظيم صورت وضعيت (کار با نرم افزار) - پنج شنبه 20-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,750,000 تومان