لیست کلاس های دسته بندی مدل سازي و تحليل باSolid Works (مقدماتی) مرکز کامپیوتر

1400/08/04

مدل سازي و تحليل باSolid Works (مقدماتی)- یکشنبه- سه شنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان