لیست کلاس های دسته بندی تحليل و آناليز با نرم افزار ANSYS مرکز کامپیوتر

1400/08/04

تحليل و آناليز با نرم افزار ANSYS

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,400,000 تومان