لیست کلاس های دسته بندی طراحي Piping با نرم افزار PDMS مرکز کامپیوتر

1400/09/18

طراحي Piping با نرم افزار PDMS

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان