لیست کلاس های دسته بندی شبيه سازي فرآيندها با استفاده از HYSYS (مقدماتي) مرکز کامپیوتر

در حال حاضر هیچ کلاس یا دوره ای در دسترس نمی باشد.