نرم افزارهای نفت، گاز و پتروشیمی

نرم افزارهای نفت، گاز و پتروشیمی

کامپیوتر

لیست کلاس های کارگروه نرم افزارهای نفت، گاز و پتروشیمی مرکز کامپیوتر

1400/08/01

طراحی مخازن تحت فشار به همراه نرم افزار PV Elite

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان

1400/08/06

شبيه سازي فرآيندها با استفاده از HYSYS (پیشرفته)

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

14:00 الی 18:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان