مهارتهای پایه فناوری اطلاعات - ICDL

مهارتهای پایه فناوری اطلاعات - ICDL 
 

کامپیوتر

لیست کلاس های کارگروه مهارتهای پایه فناوری اطلاعات - ICDL مرکز کامپیوتر

1400/08/23

مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١)-يكشنبه-سه شنبه 9 الي 12

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

09:00 الی 12:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 350,000 تومان

1400/08/01

مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١)-شنبه-دوشنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 350,000 تومان

1400/08/03

مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١)-دوشنبه-چهارشنبه 17-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

دوشنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 17:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 350,000 تومان

1400/08/06

مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١)-پنج شنبه 20-14

اشرف شفیعی یزدی

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 350,000 تومان

1400/08/07

مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١)-جمعه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 350,000 تومان

1400/08/04

(ICDL٢) Word,Excel, Powerpoint,Access - يكشنبه-سه شنبه 14-9

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

09:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان

1400/08/01

(ICDL٢) Word,Excel, Powerpoint,Access- شنبه-دوشنبه-چهارشنبه 20-17

صلاح حاجی ابراهیمی

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان

1400/08/06

نرم افزار EXCEL- پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 375,000 تومان

1400/08/06

نرم افزار EXCEL (پيشرفته)- پنج شنبه 14-8

هادی جعفری

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 595,000 تومان

1400/08/01

کاربرد Excel در حسابداری

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 650,000 تومان

1400/08/01

بانک اطلاعاتی ACCESS

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان

1400/08/04

ابزارهای کاربردی ویندوز(Utility)

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 450,000 تومان