لیست کلاس های دسته بندی زبان عربی مرکز زبان

1400/10/09

مکالمه عربی 1 M پنجشنبه (19:45-16)

جبار شجاعی

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 19:45

هزینه شرکت در دوره:‌ 440,000 تومان