لیست کلاس های دسته بندی زبان آلمانی مرکز زبان

1400/10/04

آلمانی M A1(1)ترم اول-شنبه چهارشنبه(20:15-18:30)

منصوره قدرتی

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

18:30 الی 20:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 440,000 تومان

1400/10/04

آلمانی MA1(2)ترم دوم -شنبه چهارشنبه (18:15-16:30)

منصوره قدرتی

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

16:30 الی 18:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 440,000 تومان

1400/10/04

آلمانی M-A2 (1)ترم چهارم -شنبه چهارشنبه (20:15-18:30)

لیاح غفوری

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

18:30 الی 20:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 440,000 تومان

1400/10/04

آلمانی MA2 (2) ترم پنجم -شنبه چهارشنبه(18-16:15)

ساناز فتحی اغچه

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

16:15 الی 18:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان