لیست کلاس های دسته بندی آزمون مجدد مرکز زبان

1400/07/18

آزمون مجدد فن ترجمه

عبدالرسول کشفی

روزهای برگزاری:

شنبه

ساعات جلسات:

18:00 الی 19:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 90,000 تومان