دوره های عمومی زبان انگلیسی

دوره های عمومی زبان انگلیسی

زبان

لیست کلاس های کارگروه دوره های عمومی زبان انگلیسی مرکز زبان

1400/07/19

دوره هاي عمومي زبان انگليسي بزرگسالان NE4 (eight) -دوشنبه - پنجشنبه 20:15-18:30

سمیه کشاورز

روزهای برگزاری:

دوشنبه - پنج شنبه

ساعات جلسات:

18:30 الی 20:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان

1400/07/19

دوره هاي عمومي زبان انگليسي بزرگسالان O E4 (eight) -دوشنبه - پنجشنبه 20:15-18:30

مهناز مهری

روزهای برگزاری:

دوشنبه - پنج شنبه

ساعات جلسات:

18:30 الی 20:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان

1400/07/23

دوره هاي عمومي زبان انگليسي-بزرگسالان (F1 N)-جمعه 13-9

فرشته سلمانی

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

09:00 الی 13:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان