دوره های زبان های غیرانگلیسی

دوره های زبان های غیرانگلیسی

لیست کلاس های کارگروه دوره های زبان های غیرانگلیسی مرکز زبان

1400/10/04

آلمانی M A1(1)ترم اول-شنبه چهارشنبه(20:15-18:30)

منصوره قدرتی

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

18:30 الی 20:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 440,000 تومان

1400/10/04

آلمانی MA1(2)ترم دوم -شنبه چهارشنبه (18:15-16:30)

منصوره قدرتی

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

16:30 الی 18:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 440,000 تومان

1400/10/04

آلمانی M-A2 (1)ترم چهارم -شنبه چهارشنبه (20:15-18:30)

لیاح غفوری

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

18:30 الی 20:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 440,000 تومان

1400/10/04

آلمانی MA2 (2) ترم پنجم -شنبه چهارشنبه(18-16:15)

ساناز فتحی اغچه

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

16:15 الی 18:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان

1400/10/04

فرانسه1 (Saison)M ترم اول-شنبه چهارشنبه (18:15 -16:30)

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

16:30 الی 18:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 440,000 تومان

1400/10/04

فرانسه2 (Saison)Mترم دوم-شنبه چهارشنبه (20:15-18:30)

سحر باقرزاده

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

18:30 الی 20:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 440,000 تومان

1400/10/04

فرانسه3 (Saison)Mترم سوم-شنبه چهارشنبه (18:15-16:30)

سحر باقرزاده

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

16:30 الی 18:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 440,000 تومان

1400/10/09

فرانسه4 (Saison)M ترم چهارم-پنجشنبه (16:15-12:30)

مینا رجب بلوکات

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

12:30 الی 16:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 440,000 تومان

1400/10/05

فرانسه12 (Saison)M ترم دوازدهم -يکشنبه (20:15-16:30)

مینا رجب بلوکات

روزهای برگزاری:

یکشنبه

ساعات جلسات:

16:30 الی 20:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان

1400/10/09

فرانسه1 (Saison) M - پنجشنبه (16:15-12:30) حضوری

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

12:30 الی 16:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 440,000 تومان

1400/10/09

مکالمه عربی 1 M پنجشنبه (19:45-16)

جبار شجاعی

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 19:45

هزینه شرکت در دوره:‌ 440,000 تومان