کارگاه های آموزشی یک روزه و چندروزه

لیست کلاس های کارگروه کارگاه های آموزشی یک روزه و چندروزه مرکز هنر

1400/09/21

کارگاه تخصصی رزین

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه

ساعات جلسات:

13:00 الی 17:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 550,000 تومان