کارگاه های آموزشی یک روزه و چندروزه

هنر

لیست کلاس های کارگروه کارگاه های آموزشی یک روزه و چندروزه مرکز هنر

1400/08/05

حکاکی بافت نرم مقدماتی

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

چهارشنبه - پنج شنبه

ساعات جلسات:

12:00 الی 18:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 590,000 تومان

1400/08/18

كارگاه چاپ دستی (مهر لینو)

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان