لیست کلاس های دسته بندی فن بیان و مهارت سخن وری مرکز آموزش تخصصی

1400/09/11

فن بیان و آئین سخن وری

اساتید گروه تخصصی مرکز بلوار کشاورز

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

09:00 الی 13:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,300,000 تومان