فن بیان و مهارت سخن وری

آموزش تخصصی

کارگروه علوم تربیتی و رفتاری-ارتقاء مهارت های فردی

لیست کلاس های دسته بندی فن بیان و مهارت سخن وری مرکز آموزش تخصصی
فن بیان و آئین سخن وری
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1401/05/23
روزهای برگزاری:
یکشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,700,000 تومان