شاکله شخصیت و ترجیحات ذاتی​ (ترجیحات پایه) (MBTI–S2)

ارزیابی حرفه ای

لیست کلاس های دسته بندی شاکله شخصیت و ترجیحات ذاتی​ (ترجیحات پایه) (MBTI–S2) مرکز ارزیابی حرفه ای
شاکله شخصیت و ترجیحات ذاتی​ (ترجیحات پایه) (MBTI–S2)
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/12/14
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 100,000 تومان