سنجش نواحی مغز_ بخش 1 و 2

ارزیابی حرفه ای

لیست کلاس های دسته بندی سنجش نواحی مغز_ بخش 1 و 2 مرکز ارزیابی حرفه ای
سنجش نواحی مغز_ بخش  1 و 2  - (کد nb8-jdt-9809 و H4.B-jdt-9809)
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/12/14
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان