مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

سبک بروز و ظهور در جمع و جامعه

ارزیابی حرفه ای

لیست کلاس های دسته بندی سبک بروز و ظهور در جمع و جامعه مرکز ارزیابی حرفه ای
سبک بروز و ظهور در جمع و جامعه
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/12/14
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 20,000 تومان