مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

تیپ‌شناسی رفتاری: شاکله رفتار هیجانی در تیم و نمود رفتاری

ارزیابی حرفه ای

لیست کلاس های دسته بندی تیپ‌شناسی رفتاری: شاکله رفتار هیجانی در تیم و نمود رفتاری مرکز ارزیابی حرفه ای
تیپ‌شناسی رفتاری: شاکله رفتار هیجانی در تیم و نمود رفتاری - (d4,d8-jdt-9809)
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/12/14
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 110,000 تومان