مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

سبک دفاعی و تقابلی

ارزیابی حرفه ای

لیست کلاس های دسته بندی سبک دفاعی و تقابلی مرکز ارزیابی حرفه ای
سبک دفاعی و تقابلی-csi
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/12/14
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 10,000 تومان
سبک دفاعی و تقابلی-cqs
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/12/14
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 10,000 تومان
سبک دفاعی و تقابلی-ciss
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/12/14
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 10,000 تومان