نستوهی و مقاومت

ارزیابی حرفه ای

لیست کلاس های دسته بندی نستوهی و مقاومت مرکز ارزیابی حرفه ای
نستوهی و مقاومت
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/12/14
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 8,000 تومان