لیست کلاس های دوره سبک مدیریت تناقض و مواجهه در تقابل مرکز ارزیابی حرفه ای
سبک مدیریت تناقض و مواجهه در تقابل
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/12/14
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 20,000 تومان