سنجش تیپ شخصیتی و ساختار بنیادین شخصیت

ارزیابی حرفه ای

لیست کلاس های کارگروه سنجش تیپ شخصیتی و ساختار بنیادین شخصیت مرکز ارزیابی حرفه ای
شاکله شخصیت و ترجیحات ذاتی​ (ترجیحات پایه) (MBTI–S2)
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/12/14
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 100,000 تومان
سنجش نواحی مغز_ بخش  1 و 2  - (کد nb8-jdt-9809 و H4.B-jdt-9809)
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/12/14
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان
تیپهای ۹گانه اِنیگرام (گزارش کوتاه و بلند)
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/12/14
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 45,000 تومان