سنجش سبکهای رفتاری

ارزیابی حرفه ای

لیست کلاس های کارگروه سنجش سبکهای رفتاری مرکز ارزیابی حرفه ای
سبک بروز و ظهور در جمع و جامعه
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/12/14
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 20,000 تومان
تیپ‌شناسی رفتاری: شاکله رفتار هیجانی در تیم و نمود رفتاری - (d4,d8-jdt-9809)
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/12/14
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 110,000 تومان
سبک مدیریت تناقض و مواجهه در تقابل
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/12/14
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 20,000 تومان
سبک دفاعی و تقابلی-csi
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/12/14
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 10,000 تومان
سبک دفاعی و تقابلی-cqs
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/12/14
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 10,000 تومان
سبک دفاعی و تقابلی-ciss
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/12/14
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 10,000 تومان