سنجش شرایط روانی

ارزیابی حرفه ای

لیست کلاس های کارگروه سنجش شرایط روانی مرکز ارزیابی حرفه ای
شرایط عمومی روان بر اساس NEO (مدل ۵گانه تشریحی) - eo1،2،3-jdt-9809
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/12/14
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 105,000 تومان
آزمون بهزیستی روانی
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/12/14
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 8,000 تومان
نستوهی و مقاومت
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/12/14
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 8,000 تومان