سنجش روانشناسی مثبت

ارزیابی حرفه ای

لیست کلاس های کارگروه سنجش روانشناسی مثبت مرکز ارزیابی حرفه ای
آزمون عمومی توان روانی
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/12/14
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 2,500 تومان
بسته ارزیابی های برتریها و فضایل- vstrng1,2-jdt-9809
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/12/14
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 60,000 تومان
هوش هیجانی با نگره اجتماعی- e72
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/12/14
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 30,000 تومان
هوش هیجانی با نگره اجتماعی- e144
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/12/14
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 30,000 تومان
هوش هیجانی با نگره اجتماعی- e90
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/12/14
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 30,000 تومان