مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

دوره های ویژه مربیان مدارس و مهدهای کودک

خدمات روانشناسی و مشاوره جهت

لیست کلاس های دسته بندی دوره های ویژه مربیان مدارس و مهدهای کودک مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره جهت
تربیت مشاور مدرسه
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/08
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان
تربیت مشاور تخصصی کودک
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/07
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 800,000 تومان
روش تدریس پیشرفته
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/09
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان
تربیت مربی خلاق کودکان
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/10
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان
تربیت مربی بازی های کودکان
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/11
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 800,000 تومان
تربیت جنسی کودک
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/26
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان
اختلالات یادگیری کودکان
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/23
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان
تدوین طرح درس (روزانه ، هفتگی، ماهانه)
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/28
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان