مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

دوره های ویژه مدیران مدارس و مهدهای کودک

خدمات روانشناسی و مشاوره جهت

لیست کلاس های دسته بندی دوره های ویژه مدیران مدارس و مهدهای کودک مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره جهت
مدیریت و برنامه ریزی در مهد کودک
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/26
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان
مدیریت آموزشگاهی ویژه مدارس
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/04/02
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان