مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

دوره های آموزشی ویژه مدارس استثنائی

خدمات روانشناسی و مشاوره جهت

لیست کلاس های دسته بندی دوره های آموزشی ویژه مدارس استثنائی مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره جهت
تربیت مربی کودکان استثنایی
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/28
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان
تربیت مربی کودکان اوتیسم
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/30
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان
هنر درمانی
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/26
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 800,000 تومان