مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

دوره های توانمند سازی مربیان مهدهای کودک

خدمات روانشناسی و مشاوره جهت

لیست کلاس های دسته بندی دوره های توانمند سازی مربیان مهدهای کودک مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره جهت
مهارت های زندگی
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/19
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 800,000 تومان
بازی های خلاق
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/19
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 300,000 تومان
تربیت جنسی کودک
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/19
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 300,000 تومان
شناخت اختلالات یادگیری
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/19
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 300,000 تومان
شناخت اختلالات رفتاری
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/19
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 300,000 تومان
قصه گویی وشعر خوانی
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/19
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 300,000 تومان
هنر وکار دستی
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/19
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 300,000 تومان
آموزش واحد کار
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/19
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 300,000 تومان
تفسیر نقاشی کودک
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/19
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 300,000 تومان
آموزش مفاهیم ریاضی
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/19
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان
آموزش مفاهيم علوم تجربي
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/19
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان
آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/19
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان
نمایش خلاق
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/19
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 300,000 تومان