مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

آموزش‌های تخصصی مرکز مشاوره

خدمات روانشناسی و مشاوره جهت

لیست کلاس های کارگروه آموزش‌های تخصصی مرکز مشاوره مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره جهت
تربیت درمانگر کودک
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/02
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان
تربیت آزمونگر تخصصی کودک
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/07
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 800,000 تومان
تربیت مربی مهارتهای زندگی کودک
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/03
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان
آموزش و تفسیر آزمون چند وجهی مینه سوتا
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/21
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان
آموزش و تفسیر آزمون وکسلر کودکان
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/09
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان
آموزش و تفسیر آزمون رورشاخ
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/11
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان
دوره جامع تفسیر نقاشی
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/18
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان
مصاحبه انگیزشی
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/08
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان
تکنیک های ذهن آگاهی
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/24
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان
مدیریت رفتار کودک و نوجوان در فضای مجازی
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/16
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان
بازی درمانی
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/19
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان
داروخانه روان شناسی (داروشناسی بالینی)
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/22
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان
دوره جامع نظریه روابط موضوعی
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/25
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان
ارزیابی اولیه و تشخیص اختلالات دوران کودکی
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/23
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 800,000 تومان
شخصیت شناسی کودک
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/31
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان