دوره های جامع تربیت مربی و تربیت مدرس

مركز حرفه ای مهارت و كار آفرينی

دوره های تربیت مربی  

با توجه به اینکه مربیان نقش اصلی و مهمی در پیشبرد اهداف آموزشی و ارتقای کیفیت محتوای آموزش  دارند، بالتبع آموزش و توانمند سازی مربیان در راستای استاندارد سازی فرآیند آموزش، به روز کردن اطلاعات علمی مدرسین و ارتقای سطح علمی و کیفی آموزش تاثیر بسزایی خواهد داشت. در این خصوص دوره های تربیت مربی در معاونت آموزش سازمان جهاد دانشگاهی تهران تعریف، تدوین و برگزار می شود. در واقع هدف از برگزاری این دوره ها تربیت مربیان توانمند، متخصص و حرفه ای با رویکرد مهارت آموزی و ارتقاء سطح علمی مربیان می باشد. لازم به ذکر است مربیان پس از گذراندن دوره تربیت مربی در حوزه انتخابی خویش، گواهینامه تربیت مربی دریافت می کنند و به عنوان مربی می توانند فعالیت داشته باشند.

عناوین دوره های تربیت مربی به شرح ذیل می باشد: