لیست کلاس های دسته بندی مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١) مرکز کامپیوتر

1400/08/04

مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١)-يكشنبه-سه شنبه 9 الي 12

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

09:00 الی 12:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 350,000 تومان

1400/08/01

مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١)-شنبه-دوشنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 350,000 تومان

1400/08/03

مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١)-دوشنبه-چهارشنبه 17-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

دوشنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 17:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 350,000 تومان

1400/07/29

مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١)-پنج شنبه 20-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 350,000 تومان

1400/07/30

مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١)-جمعه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 350,000 تومان