مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

برنامه نویسی به زبان ++Cمقدماتی و پیشرفته

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی برنامه نویسی به زبان ++Cمقدماتی و پیشرفته مرکز کامپیوتر
برنامه نویسی به زبان  ++C (مقدماتی - پیشرفته)- پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/19
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,750,000 تومان
برنامه نویسی به زبان  ++C (مقدماتی - پیشرفته)- جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/04/03
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,750,000 تومان