برنامه نویسی به زبان ++Cمقدماتی و پیشرفته

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی برنامه نویسی به زبان ++Cمقدماتی و پیشرفته مرکز کامپیوتر
برنامه نویسی به زبان  ++C (مقدماتی - پیشرفته) - شنبه دوشنبه 13-9
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/02/08
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,120,000 تومان
برنامه نویسی به زبان  ++C (مقدماتی - پیشرفته) - شنبه دوشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/02/08
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,120,000 تومان
برنامه نویسی به زبان  ++C (مقدماتی - پیشرفته) - چهارشنبه 20-15
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/02/19
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,120,000 تومان
برنامه نویسی به زبان  ++C (مقدماتی - پیشرفته) - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/02/20
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,120,000 تومان