مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

Python Web Development With Django

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی Python Web Development With Django مرکز کامپیوتر
Python Web Development With Django - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/26
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,500,000 تومان