مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

برنامه نویسی به زبان Python

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی برنامه نویسی به زبان Python مرکز کامپیوتر
برنامه نویسی به  زبان Python - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,500,000 تومان
برنامه نویسی به  زبان Python - جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/04/03
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,500,000 تومان
برنامه نویسی به  زبان Python-چهارشنبه 20-15
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/25
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,500,000 تومان