مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

پايگاه داده هاي SQL SERVER

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی پايگاه داده هاي SQL SERVER مرکز کامپیوتر
پايگاه داده هاي SQL SERVER-پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/26
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,000,000 تومان